Specijalistički studij

Poslijediplomski specijalistički studij Poduzetništvo

Studij je namijenjen svima koji:

 • žele steći nova znanja i vještine nužne za nošenje s globalnim promjenama u okruženju, te za pokretanje i upravljanje poslovnim pothvatima
 • žele unaprijediti svoj poduzetnički potencijal
 • žele biti proaktivni i kreativni timski igrači
 • žele razviti poslovne kontakte
 • žele pokrenuti vlastiti posao

Uvjeti upisa na studij

Pravo prijave za upis u I. godinu poslijediplomskog specijalističkog studija imaju pristupnici koji imaju završen:

 • diplomski sveučilišni studij ili četverogodišnji dodiplomski studij po studijskom sustavu prije 2005. godine iz područja Društvenih znanosti, polje ekonomija
 • diplomski sveučilišni studij ili četverogodišnji dodiplomski studij po studijskom sustavu prije 2005. godine koji ne spada u područje Društvenih znanosti, polje ekonomija, uz obvezu polaganja razlikovnih ispita

Osobe koje su završile studij u inozemstvu moraju proći proceduru akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije

Preuzmite brošuru – program studija

Potrebna dokumentacija

 • Popunjeni prijavni obrazac
 • životopis
 • preslika domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu
 • preslika rodnog lista
 • ovjerena preslika diplome o završenom studiju/rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije
 • ovjerena preslika dopunske isprave o studiju ili prijepis ocjena
 • preporuka dva sveučilišna profesora, ukoliko je prosjek ocjena niži od 3,51
 • dvije fotografije (4×6 cm)
 • preslika potvrde o uplaćenoj prvoj rati školarine

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

Znanja i vještine stečene na sveučilišnom poslijediplomskom specijalističkom studiju PODUZETNIŠTVO omogućavaju razvoj poduzetničkog kapaciteta na razini pojedinca (proaktivnog odnosa prema promjenama, kreativno i inovativno ponašanje u identifikaciji problema i traženju rješenja), a time doprinose i jačanju institucionalnog poduzetničkog kapaciteta i konkurentnosti.

Akademski naziv koji se stječe nakon završetka studija

Završetkom ovog studija stječe se naziv – sveučilišni specijalist poduzetništva (univ.spec.oec.).

Trajanje studija: 3 semestra; ECTS: 90