2. semestar

Drugi semestar je fokusiran na metodologiju znanstvenog istraživanja, tj. na kvalitativne (s posebnim naglaskom na case study, etnografska istraživanja, oral history, grounded teoriju i sl.) i kvantitativne metode istraživanja, relevantne za područje poduzetništva, te na razumijevanje osobnog razvoja tokom rada na doktorskoj disertaciji, obuhvaćajući i etičnost znanstvenog istraživanja.

2. semestar Predmet Nastavnik ECTS bodovi
Obvezni predmeti: Methodology of Entrepreneurial Research Jerome Katz, Ph.D.
Nataša Šarlija, Ph.D.
Sanja Pfeifer, Ph.D.
8
Qualitative Methods in Entrepreneurial Research Ulla Hytti, Ph.D. 8