“Transfer intelektualnog vlasništva sveučilišta na poslovnu zajednicu”

25.09.2007.

U vijećnici Ekonomskog fakulteta u Osijeku, 28. rujna 2007. u 10:00 sati, održat će se konferencija za novinare pod nazivom “Transfer intelektualnog vlasništva sveučilišta na poslovnu zajednicu”. Na konferenciji će biti govora o suradnji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomskog fakulteta u Osijeku i međunarodnih partnera na nizu projekata vezanih za transfer intelektualnog vlasništva sveučilišta na poslovnu zajednicu. O projektima o kojima će biti govora opširnije u nastavku teksta.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku u suradnji sa međunarodnim partnerima djeluje na niz projekata vezanih za transfer intelektualnog vlasništva sveučilišta na poslovnu zajednicu među kojima su:

1. Kapacitet za transfer inovacija u poslovni sektor (CROSBOR&D) – ovim projektom se nastoji potaknuti prijenos tehnologija, inovacija i rezultata istraživanja iz akademskog okruženja na mala i srednja poduzeća što će povećati konkurentnost poduzeća u regiji (Osječko – baranjska i Međimurska županija), poboljšati suradnju između poduzeća i regionalnih institucija za poticanje poduzetništva te stvaranje prekogranične mreže između sveučilišta u Mariboru, Osijeku i Pečuhu i institucija za poticanje razvoja malih i srednjih poduzeća. Projekt financira Europska unija u okviru Inicijative zajednice Interreg IIIA Programa za susjedstvo Slovenija – Hrvatska – Mađarska. Nositelji projekta su Institut za istraživanje poduzetništva iz Maribora, Sveučilište iz Pečuha i Centar za poduzetništvo Osijek, a partneri na provedbi projekta u Hrvatskoj su Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.

Govornici: Aron Stanić, Centar za Poduzetništvo Osijek; Matej Rus, direktor Instituta za istraživanje poduzetništva, Maribor, Slovenija

2. Razvoj znanstvenog parka u Mariboru i Osijeku (SciPark) – Ciljevi projekta su povećati inovacijske aktivnosti poduzeća i ubrzati rast poduzeća baziranih na visokim tehonolgijama i uslužnim djelatnostima, osnažiti suradnju malih i srednjih poduzeća i sveučilišnih centara, poboljšati regionalnu suradnju stvaranjem zajedničkih institucija za znanstveno-istraživačke aktivnosti u pograničnom području i izraditi konceptualni plan i jedinstvenu strategiju za ustanovljenje odgovarajuće podrške – znanstvenih parkova u Mariboru i Osijeku. Projekt financira Europska unija u okviru Inicijative zajednice Interreg IIIA Programa za susjedstvo Slovenija – Hrvatska – Mađarska. Nositelji projekta su Univerza v Mariboru i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku sa partnerima Grad Maribor, Razvojna Agencija Maribor, Styrian Tehnološki Park, Slovenija, Grad Osijek, BIOS, Centar za poduzetništvo Osijek i Tehnologijsko-razvojni centar u Osijeku

Govornici: prof.dr.sc. Slavica Singer, voditeljica projekta; prof.dr.sc. Miroslav Rebernik, direktor Instituta za Poduzetništvo i mala poduzeća

3. Međunarodni Centar za poduzetničke studije (TEMPUS) – Ciljevi projekta su (a) kreirati doktoralni studij iz poduzetništva i inovacija, (b) razviti virtualnu platformu za učenje temeljenu na novim inovativnim metodama i alatima koju će koristiti svi partneri u projektu radi jačanja kvalitete svih oblika poduzetničkih programa, (c) kreirati interdisciplinarni model koji prelazi granice tradicionalnog podučavanja na sveučilištima (entrepreneurship across campus) i koji snažno doprinosi komercijalizaciji sveučilišnog intelektualnog vlasništva i razvoju opće poduzetničke kulture sveučilišne i poslovne zajednice. Partneri na ovom projektu su: Turku School of Economics, Finska; Ekonomski fakultet u Osijeku, Poslijediplomski studij Poduzetništvo; Sveučilište u Durhamu, Velika Britanija; Sveučilište u Klagenfurtu, Austrija; Sveučilište u Mariboru, Centar za poduzetništvo Osijek, Microsoft Hrvatska d.o.o., Nacionalno vijeće za konkurentnost.

Govornici: prof.dr.sc. Slavica Singer, voditeljica projekta; prof. dr.sc. Antti Paasio, direktor Centra za poslovno istraživanje i razvoj, Turku, Finska