Igor Harmund, univ.spec.oec.

02.06.2011.

Danas (02.06.2011.) se na Ekonomskom fakultetu u Osijeku održala uspješna obrana završnog rada. Igor Harmund, student 11. generacije PSP-a uspješno je obranio završni rad pod naslovom “Karakteristike poduzetničkog ponašanja od pokretanja poslovnog pothvata do rastućeg poduzeća”. Rad je obranjen pred povjerenstvom u sastavu: prof.dr.sc. Slavica Singer, predsjednik, prof.dr.sc. Marijan Karić, član i mentor te doc.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka, član. Igor Harmund obranom je stekao titulu sveučilišnog specijalista ekonomije (univ.spec.oec). Čestitamo!