Helena Šlogar, nova sveučilišna specijalistica

12.11.2014.

Helena ŠlogarOLYMPUS DIGITAL CAMERA, studentica 16. generacije PSP-a, nova je sveučilišna specijalistica poduzetništva (univ.spec.oec.). Helena je uspješno obranila završni rad pod naslovom “Uloga pregovaračkih vještina u razvoju poduzetničkog pothvata”. Rad je obranjen pred povjerenstvom u sastavu: prof.dr.sc. Sanja Pfeifer, predsjednik, prof.dr.sc. Slavica Singer, professor emeritus,  član i mentor te doc.dr.sc. Ljerka Sedlan König, član. Obrana je održana na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 12.11.2014.