Konkurentnost

Cilj je ovog predmeta identificirati odrednice nacionalne konkurentnosti polazeći od produktivnosti koja proizlazi iz strategija i operativne prakse lokalnih poduzeća, vitalnosti klastera i kvalitete poslovne okoline u kojoj se tržišno takmičenje zbiva. Kolegij obuhvaća tematske cjeline: 1. Poduzeća, sektori i lokacija: uvod u konkurentnost, sektorska konkurencija, strategija i lokacija; međunarodno natjecanje; 2. Mikroekonomsko poslovno okruženje: model dijamanta, klasteri i konkurentnost,  institucije za suradnju; 3. Ekonomska strategija za zemlje i regije: ekonomska strategija države i regija unutar države; ekonomska strategija i međunarodna suradnja; 4. Europska konkurentnost, hrvatska konkurentnost. U kolegiju se naglašava interakcija uloga vlade, poduzeća, poslovnih udruženja, sveučilišta i institucija koje utječu na nacionalnu konkurentnost. Kolegij je razvijen prema kolegiju Microeconomics of Competitiveness koji na Harvard Business School predaje prof. Michael Porter. To nas uključuje u grupu od 80 sveučilišta u svijetu čiji nastavnici su obučeni za izvođenje ovog kolegija na posebnom trainingu koji vodi profesor Porter sa svojim timom na Harvard Business School (http://www.isc.hbs.edu/resources/courses/moc-affiliate-network/Pages/participating-institutions.aspx).